પીએમ મોદીએ કયા-કયા મંત્રાલય પોતાની પાસે રાખ્યા? જુઓ દરેકનું લિસ્ટ

નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વવાળી ત્રીજી સરકારમાં વિભાગોની વહેંચણી કરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન પદની સાથે મોદી ઘણા મહત્ત્વપૂર્ણ મંત્રાલયોની જવાબદારી પણ સંભાળશે. […]