મહિલા IRS અધિકારીએ કરાવ્યું લિંગ પરિવર્તન, સિવિલ સર્વિસના ઈતિહાસનો પહેલો કિસ્સો

સિવિલ સર્વિસના ઈતિહાસમાં કદાચ આ પ્રકારનો પ્રથમ કિસ્સો જોવા મળ્યો છે. જેમાં એક મહિલા IRS અધિકારીએ લિંગ પરિવર્તન કરાવીને પુરુષ […]