અમરેલીના સુરગપુરમાં રમતાં રમતાં બાળકી બોરવેલમાં પડી, ૧૦૮ અને ફાયર ટીમ પહોંચી

અમરેલી જિલ્લાના સુરગપુર ગામમાં બોરવેલમાં બાળકી પડી હોવાના અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા છે. સુરાગપુર ગામના વાડી વિસ્તારમાં ખેત મજૂરતી દોઢ વર્ષની […]