મુંબઇ એરપોર્ટ પર બે વિમાન રન વે પર ટકરાતાં બચ્યાં, DGCAએ તપાસનો આદેશ આપ્યો

મુંબઇ એરપોર્ટ પર ઈન્ડિગો વિમાન ઉતરવાના એક મિનિટથી ઓછા સમયમાં એર ઈન્ડિયાનું એક વિમાન એ જ રનવે પર ઉડાણ ભરવા […]