વિજય પ્રકાશ સ્વામી સાથે મારમારી, સુરતમાં જમીન કૌભાંડ સંડોવણીનો આક્ષેપ

જુનાગઢમાં વિજય પ્રકાશ સ્વામીને માર માર્યો છે. જેમાં જમીન કોભાંડમાં સમાધાનને લઈને માર માર્યો છે. સુરતમાં જમીન કૌભાંડ સંડોવણી હોવાનો […]