દિલ્હી-મુંબઈ જતી ફ્લાઈટને સિક્રયોરિટી યેલર્ટ પગલે અમદાવાદમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવ્યું

દિલ્હીથી મુંબઈ જઈ રહેલી અકાસા ફ્લાઈટમાં બોમ્બ હોવાની ધમકી મળી છે. ધમકી મળ્યા બાદ રૂટ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો અને […]