લોકસભા ચૂંટણીના સાતમા તબક્કામાં અત્યાર સુધીમાં ૪૯.૬૮% મતદાન

લોકસભા ચૂંટણી ૨૦૨૪ના સાતમાં તબક્કામાં ૧ જૂનના રોજ ૮ રાજ્યોની ૫૭ બેઠકો પર મતદાન થશે. આ રાજ્યોમાંથી કુલ ૯૦૪ ઉમેદવારો […]

સાતમાં તબક્કામાં બપોરે ૧ વાગ્યા સુધી ૪૦.૦૯% મતદાન, હિમાચલમાં સૌથી વધુ મતદાન

લોકસભા ચૂંટણી ૨૦૨૪ના સાતમાં તબક્કામાં ૧ જૂનના રોજ ૮ રાજ્યોની ૫૭ બેઠકો પર મતદાન થશે. આ રાજ્યોમાંથી કુલ ૯૦૪ ઉમેદવારો […]

સાતમાં તબક્કામાં બપોરે ૧ વાગ્યા સુધી ૪૦.૦૯% મતદાન, હિમાચલમાં સૌથી વધુ મતદાન

લોકસભા ચૂંટણી ૨૦૨૪ના સાતમાં તબક્કામાં ૧ જૂનના રોજ ૮ રાજ્યોની ૫૭ બેઠકો પર મતદાન થશે. આ રાજ્યોમાંથી કુલ ૯૦૪ ઉમેદવારો […]