ગુજરાત ATSએ રૂ.૧૩૦ કરોડનો કોકેઇનનો જથ્થો ઝડપાયો

ગુજરાતમાંથી ફરીથી કરોડોનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. ગાંધીધામના ખારી રોહર પાસેથી ૧૩૦ કરોડનું કોકેઈન ઝડપાયું છે. ગુજરાત ATSની ટીમે કોકેઈનના ૧૩ […]