ઉત્તરાખંડના પાતાળ ગંગા વિસ્તારમાં ભૂસ્ખલન, જોશીમઠ-બદ્રીનાથ હાઈવે બંધ

ઉત્તરાખંડના ચમોલી જિલ્લાના પાતાળ ગંગા વિસ્તારમાં મોટા ભૂસ્ખલનની ઘટના સામે આવી છે. આ ભૂસ્ખલનની ઘટના પાતાળ ગંગામાં બદ્રીનાથ નેશનલ હાઈવે […]