વડોદરામાં સ્માર્ટ મીટર લગાવતા ડ્રાઇવરને રૂપિયા ૧૩ લાખનું બિલ આવ્યું

વડોદરામાં સ્માર્ટ મીટર લગાવતા ઘરમાં બે પંખા અને બે લાઈટનું રૂપિયા ૧૩ લાખનું બિલ આવ્યુ છે. જેમાં શહેરમાં ફરી એકવાર […]